Kapcsolat   + 36 20 / 9359 555    info@megakran.hu
langmahr-flag-eng    langmahr-flag-ger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Vállalkozó és a Megrendelő közötti emeléstechnikai és géptelepítési szolgáltatás (a továbbiakban: vállalkozási) jellegű szerződéses kapcsolat általános jogi és üzleti feltételeit. Az ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyra elsősorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdés tekintetében a Szerződés eltérően rendelkezik, ebben a kérdésben a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

 

1.    Definíciók

1.1.      Megrendelő: a Vállalkozó szerződéses partnere, aki a szolgáltatást igénybe veszi.

1.2.      Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.

1.3.      Szolgáltatás: a Szerződés alapján a Megrendelő által igényelt emeléstechnikai és egyéb szakmunkák elvégzése.

1.4.      Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött megállapodást jelenti, amely áll az egyedi szerződésből, annak esetleges mellékleteiből, valamint jelen ÁSZF-ből.

1.5.      Egyedi szerződés: a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött egyedi megállapodás, amely alapján a Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott emeléstechnikai eszközökkel végzett szakmunkák elvégzésére, az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó az egyedi szerződésben rögzített szolgáltatások nyújtására köteles.

1.6.      Kötöző személy: Aki a teher felerősítésére jogosult, erre a feladatra megbízták és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő képesítéssel rendelkezik.

1.7.      Irányító személy: Akit az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok ellenőrzésével, a különleges körülmények között végzett emelési műveletek irányításával az üzemeltető - munkáltató – megbízott, és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő képesítéssel rendelkezik.

1.8.      Emeléstechnológiai terv: az emelőgép üzemeltetője által az alábbi emelési munkálatok megkezdése előtt elkészítendő terv:

-   ha az egymás hatósugarába működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg kell tervezni,

-   több daruval történik az emelés,

-   közterületek környezetében történik az emelés,

-   az emelőgépet lakott épületek hatósugarával érintett területek közelébe telepítik, illetőleg üzemeltetik,

-   nagy- és kisfeszültségű föld feletti villamos szabadvezeték közelében végzett emelési tevékenység esetén,

-   a munkaterületet biztosító üzem vezetője a területén folyó technológiai folyamatok miatt ezt kéri.

1.9.        Biztosítás: általános-, szolgáltatói- és munkáltatói felelősségbiztosítást jelent, alvállalkozókra és harmadik személyre kiterjesztve.

1.10.     Szállítás, telepítés: az egyedi szerződésben maghatározott emeléstechnikai eszköznek a teljesítés helyére történő eljuttatása.

1.11.     Bevezetés, testre szabás: a teljesítés helyére szállított emeléstechnikai eszközüzemszerű működésre alkalmassá tétele a Megrendelő környezetének, követelményeinek megfelelően.

1.12.     Képzés, betanítás: a Megrendelő számára az eszköz üzemeltetésére vonatkozóan nyújtott oktatási szolgáltatás.

1.13.     Támogatás: Az eszköz felhasználóinak történő, az eszköz használatára vonatkozó segítségnyújtás annak érdekében, hogy a felhasználók az eszközt hatékonyan tudják használni, illetve a használat során felmerülő kérdéseikre választ kapjanak.

 

2.    A Szerződés létrejötte

2.1.    A Megrendelő által elfogadott árajánlatot a munkavégzés megkezdése előtt a Felek vállalkozási szerződésben (egyedi szerződés) megerősítik, amelyben a Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak a Szerződés tárgyában, a munkavégzés helyében, idejében, az ellenszolgáltatás összegében, a fizetési feltételekben, illetve minden olyan feltételben, amelyet lényegesnek tartanak.

2.2.    A Szerződés akkor jön létre, ha az egyedi szerződés a Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírva visszaérkezik a Vállalkozóhoz (az aláírási címpéldánnyal vagy aláírási meghatalmazással együtt).

 

3.    Teljesítés

3.1.    A Szerződés tartalmának megfelelően, a megszabott helyen és időben, az egyedi szerződésben meghatározott feladat szerint kell teljesíteni. A teljesítésnek a Megrendelővel egyeztetett, előre meghatározottnak kell lennie.

3.2.    Amennyiben a teljesítés során Megrendelő vállalja kötöző, vagy irányító személy biztosítását, abban az esetben a Vállalkozó sem a kötöző eszközökért, sem a kötözés szakszerűségéért nem vállal felelősséget.

3.3.    Megrendelő részéről biztosított kötözőeszköz, kötöző, irányító személyzet esetén Megrendelő gondoskodik arról, hogy a munkavezető és a kötözők képzettségét igazoló okiratok, valamint a kötözőanyagok megfelelőségi tanúsítványai a munkaterületen rendelkezésre álljanak. A képzettséget és megfelelőséget igazoló okiratok meglétét, érvényességét a munka megkezdése előtt a Vállalkozó helyszíni vezető munkavállalója ellenőrzi, amennyiben hiányosságot tapasztal, a munkavégzést megtagadhatja, felfüggesztheti a hiányzó dokumentumok, kompetens személyek pótlásáig. Az ilyen módon kiesett munkaidőt Megrendelő köteles Vállalkozó ledolgozott munkaidejeként leigazolni, és megfizetni.

3.4.    Megrendelő részéről biztosított munkavégzésben részt vevő személyzet esetén, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei nem teljesülnek (pl. szakszerűtlen munka előkészítés, munka irányítás, kötözés stb.), Vállakozó munkavállalója köteles a munkavégzést megtagadni, a munkát szüneteltetni a balesetveszélyes munkakörülmények megszüntetéséig. Az ilyen módon kiesett munkaidőt Megrendelő köteles Vállalkozó ledolgozott munkaidejeként leigazolni, és megfizetni.

3.5.    A munkavégzést megelőzően emeléstechnológiai terv készülhet. Ennek elkészítése az egyedi szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozó, vagy a Megrendelő feladata. Amennyiben a Megrendelő által elkészített terv alapján köteles a Vállalkozó a munkavégzésre, ebben az esetben az emeléstechnológiai terv hiányosságaiért a Vállalkozót nem terheli felelősség.

3.6.    Amennyiben a munka megkezdése után a munkavégzés folyamatában a Megrendelő részéről bármilyen változás, előre meg nem határozott feladat, igény merülne fel, az új feladatokat új igényként, pótmunkaként jogosult Vállalkozó felszámítani.

3.7.    Pótmunkának minősül minden olyan elvégzett munka vagy szolgáltatás, amelyet ez egyedi szerződés, vagy a megrendelés nem tartalmaz, továbbá minden olyan késésből, akadályoztatás miatti csúszásból fakadó munka és szolgáltatás, amelyek Vállalkozó érdekkörén kívül álló, vagy Vállalkozónak fel nem róható okok miatt következnek be és Vállalkozó számára többletköltséget jelentenek. Ezeket a többletköltségeket Vállalkozó pótmunkaként számolja el.

3.8.    A szolgáltatás szerződésszerű teljesítését a teljesítési igazolás rögzíti, amelynek elfogadását Megrendelő egyedi szerződésben meghatározott képviselője személyazonosító okmányával és olvasható aláírásával igazolja.

3.9.    Amennyiben Megrendelő a munkaidő igazolások aláírására nem biztosít aláíró személyt, úgy a munkagépekbe beépített GPS rendszer igazolását elfogadja és a számla kiállításának alapjául tekinti.

3.10.     Vállalkozó kijelenti, hogy megfelelően képzett szakembereket, gépeket, eszközöket biztosít az árajánlatban és megrendelőben leírtak szerint.

3.11.     A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő munkavállalói rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálaton vettek részt, munka, tűzvédelmi oktatásban részesültek, és a szolgáltatott gépek, berendezések megfelelő műszaki állapotban vannak.

3.12.     Amennyiben Vállalkozó a kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybe vett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

3.13.     Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa a munkavégzéshez használt emeléstechnikai eszköz megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, mindenben eleget tesz a vonatkozó jogi, munkavédelmi, műszaki és egyéb előírásoknak, követelményeknek.

3.14.     Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az autók GPS-szel és kamerával vannak ellátva minőségbiztosítási okokból, ezek működését nem akadályozhatja.

3.15.     Vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzéséhez szükséges technikai eszköz meghibásodása esetén annak javítását, pótlását 24 órán belül megkezdi, azonban csereeszközt nem köteles biztosítani. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munkavégzéséhez szükséges technikai eszköz meghibásodása esetén kötbérkövetelés nem illeti meg.

3.16.     Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének folyamata vitatottá, vagy akadályozottá válik, úgy a felek közös megegyezéséig a Megrendelő köteles a helyszínen tartózkodás idejére teljes óradíjat fizetni. Amennyiben a felek a munka felfüggesztésétől számított 24 órán belül nem tudnak megegyezni a munka folytatásáról, úgy a Vállalkozó jogosult levonulni a területről.

 

4.    Alvállalkozó igénybevétele

4.1.        A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozó igénybe vételére. A Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

 

5.    Fizetési feltételek

5.1.        A elvégzett szolgáltatások ellenértéke a Szerződésben nettó ár + ÁFA bontásban kerül meghatározásra.

5.2.        A számlázás alapja a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás(ok).

5.3.        Vállalkozó az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Megrendelőrészére. Amennyiben Vállalkozó a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Amennyiben a Megrendelő könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, az a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jelen szerződésben írt jogkövetkezményei minden további feltétel és értesítés nélkül beállnak.

5.4.        Ellenkező megállapodás hiányában a Megrendelő fizetési kötelezettsége a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, egy összegben, készpénzben, az átadás-átvétel napján a teljesítés helyén esedékes.

5.5.        Amennyiben a Felek átutalásos fizetésben állapodnak meg, abban az esetben a Megrendelő köteles a fizetendő összeget a számlában megjelölt teljesítési határidő utolsó napjáig megfizetni. Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg a Vállalkozó bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.

5.6.        Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori PTK. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. A Vállalkozó jogosult továbbá felszámítani 40 EUR összegnek megfelelő, az MNB - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott behajtási költségátalányt.

5.7.        Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Megrendelő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni. Ha a Megrendelőbármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.

5.8.        Megrendelőkizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.

5.9.        Vállalkozó belső kockázatkezelési rendszerének előírásai alapján jogosult külső erre a célra szakosodott cégtől, Megrendelőről kockázatelemzést, hitellimit megállapítást bekérni.

5.10.     Amennyiben korábbi szerződéses jogviszony fennállása alatt történt késedelmes fizetés, vagy a hitellimit vizsgálat eredménye ezt szükségessé teszi Vállalkozó jogosult a teljesítést előleg megfizetéséhez, vagy pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötni.

5.11.     Vállalkozó Megrendelő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt szolgáltatások bruttó értéke. Ha a Megrendelőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig a Vállalkozó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Vállalkozó tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Vállalkozó jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga a Vállalkozót illeti meg.

5.12.     Megrendelőkötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondással felmondani. Az ebből származó kárt Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

5.13.     Megrendelőkifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – számla –és követeléskezeléshez szükséges – természetes személy Megrendelő esetén személyes adatait (név, elérhetőség), jogi személy Megrendelő esetén a képviseletre jogosult személy nevét, elérhetőségét a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a Direktinfo Kft. (8887 Bázakerettye, Fő u.72.) részére továbbítsa.

5.14.     Amennyiben a megrendelt szolgáltatás mértéke vagy a megrendelő fizetési képessége indokolja, a Vállalkozó jogosult a megrendelt szolgáltatások ellenértékének részét vagy egészét előleg jogcímén a Megrendelőnek kiszámlázni. Ebben az esetben a teljesítés legkorábban azon a napon kezdődhet, amikor a Megrendelő az előleg összegét hiánytalanul, igazolható módon megfizette az Vállalkozó részére.

5.15.     Vállalkozó a számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül, írásban a számla lejáratát megelőzően fogad el. Amennyiben ezen határidőn belül reklamáció nem érkezik, úgy Vállalkozó a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert követelésként tartja nyilván. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Vállalkozó követelését a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül írásban nem vitatja, úgy a követelést elismertnek tekinti.

5.16.     A Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a számla kiállításától kezdődően Vállalkozó jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni vagy követelés behajtással foglalkozó cégre átruházni, amely esetben a tartozás behajtásának költségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik.

5.17.     Vállalkozó jogosult a követelés behajtása érdekében minden jogi eszközt igénybe venni, így különösen fizetési meghagyás kibocsátását, illetve - jogerős közjegyzői, vagy bírósági határozat alapján - végrehajtási eljárást kezdeményezni.

 

6.       A Megrendelő közreműködési kötelezettsége

6.1.        A Megrendelő folyamatosan köteles biztosítani Vállalkozó számára azokat az információkat, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez.

6.2.        A Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés teljesítési helyén a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítja, így a helyszínre történő bejutást, és a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátását is. Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségeinek nem tesz eleget. Ha a Megrendelő e kötelezettségeinek a Vállalkozó által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.

6.3.        Megrendelő köteles teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a teljesítésben résztvevő személyek (Vállalkozó alkalmazottai, gépkezelője, műszaki ellátó és irányítószemélyzete stb.) biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is.

6.4.        Megrendelő köteles minden munkavállaló részére biztosítani - a munkahely és a munka jellegének megfelelően - az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.

6.5.        A munkavégzési engedélyek kiállítása, a területfoglalási vagy egyéb a Vállalkozó munkavégzéséhez szükségese engedélyek beszerzése Megrendelő feladata.

6.6.        Megrendelő a leendő munkaterületen köteles közműegyeztetést végezni és annak eredményéről, valamint a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról, a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről köteles a vállalkozó képviselőjét, továbbá a darukezelőt, és a munkában résztvevő többi személyt haladéktalanul tájékoztatni. Az egyeztetés elmulasztásából vagy téves információból eredő kár esetén a felelősség Megrendelőt terheli.

6.7.        A daruzási feladatra megrendelt emeléstechnikai eszköz paramétereinek helytelen megválasztása miatt felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik abban az esetben, ha Vállalkozó részéről a munkakezdést megelőzően helyszínbejárás nem történt, és a Megrendelő által az emelendő teherre vonatkozóan megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

6.8.        Amennyiben a munkavégzésre felvonuláskor észlelt környezeti állapotok, és feltételek bizonyíthatóan (pl. fotók alapján) eltérnek Vállalkozó által végzett előzetes helyszínbejáráskor felmért állapottól (pl. talajviszonyok, daruzási távolság, daruzandó teher stb.), és emiatt a Vállalkozó által telepítetteszközzel az emelési munka kivitelezése nem lehetséges, úgy a felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik.

6.9.        Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében Megrendelő köteles a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállaló(k)nak (Vállalkozó alkalmazottainak, gépkezelőjének, esetleges alvállalkozóinak, műszaki ellátó és irányító személyzetének stb.) megadni:

-        bemutatja a közlekedési utakat, azok teherbíró képességét,

-        bemutatja az emelőeszközök hatókörébe tartozó akadályokat, veszélyhelyzeteket, így különösen az elektromos, gáz, egyéb közüzemi stb. veszélyforrásokat,

-        ismerteti a munkaterületen jelen lévő munkát végzőket,

-        ismerteti a talajmechanikai tulajdonságokat, különösen az alátámasztási pontok teherbíró képességét,

-        elvégzi a munkakörnyezet munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi kockázat elemzését, és ezekről a kockázatokról tájékoztatni,

-        elvégzi a Vállalkozó munkavállalói oktatását, felkészítését, annak dokumentálását,

-        biztosítja a kollektív védelem eszközeit.

6.10.     A Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozóval szerződéses kapcsolatban nem álló, de a projekt megvalósításában részt vevő harmadik személyek által végzett, Vállalkozó tevékenységével párhuzamosan folyó, vagy Vállalkozó szerződésszerű teljesítését befolyásoló tevékenységek összehangolása Vállalkozó tevékenységével. Vállalkozó és harmadik személyek tevékenységének nem megfelelő összehangolásából fakadó késedelem és kár a Megrendelőt terheli.

6.11.     Több alvállalkozó együttes munkavégzése esetén Megrendelő feladata az integrált munkavédelem biztosítása, koordinálása helyben és időben (munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával).

6.12.     Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munka közvetlen megkezdése előtt Vállalkozó helyszíni vezető munkavállalója a munkavégzésben részt vevő valamennyi személlyel a „Munkakezdés előtti kockázatértékelés (LMRA)” pontjait egyeztesse, ennek tényét írásban rögzítse, és a résztvevőkkel aláírassa.

6.13.     Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munka átvételéről gondoskodni. Ennek keretében biztosítania kell a teljesítés helyére Vállalkozó időben történő belépését, a teljesítés helyén a teljesítés átvételére jogosult személyek kijelölését, az átvételre jogosult személyek kioktatását arra vonatkozóan, hogy milyen minőségű és mennyiségű teljesítést kell átvenniük, valamint az átvételre jogosult személyek megfelelő időben történő megjelenését a teljesítés átvételének céljából.

6.14.     Amennyiben a Megrendelő közreműködési kötelezettségeinek késedelmesen vagy nem megfelelő módon tesz eleget, úgy a Szerződés teljesítési időtartama a késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A Megrendelő késedelme ezen esetekben a Vállalkozó késedelmét kizárja.

 

7.       Utasítási jog

7.1.        Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, amely azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti terhesebbé Vállalkozó kötelezettségeit.

7.2.        Ha a Megrendelő célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha ennek ellenére a Megrendelő az utasítását fenntartja, Vállalkozó választása szerint elállhat a Szerződéstől, vagy a Megrendelő kockázatára elvégzi a munkát.

7.3.        A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

 

8.       Együttműködési kötelezettség

8.1.        Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szerződés eredményességét vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. Ezen kötelezettség a Megrendelőt is terheli a Vállalkozóval szemben, elmulasztásáért ugyancsak kártérítéssel tartozik.

 

9.       Titoktartási kötelezettség

9.1.        A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval kapcsolatban tudomására jutott valamennyi tényt, adatot, dokumentumot és egyéb információt üzleti titokként bizalmasan kezelni. Ezen információkat a Megrendelő a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – hatósági eljárás kivételével – harmadik személy tudomására nem hozhatja.

9.2.        A titoktartási kötelezettséget a Megrendelő köteles a Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozóival is betartatni, ennek teljesítéséért a Vállalkozó felé kizárólagos felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség a Megrendelőt a Szerződés megszűnését követően korlátlan ideig terheli.

9.3.        A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következményeiért a Megrendelő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

 

10.   Hibás teljesítés

10.1.     A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

10.2.     Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a Megrendelő a nem megfelelő minőséget okozó hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.3.     Vállalkozó szavatolja, hogy az általa a Szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek olyan hibáktól, amelyek Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából erednek.

 

11.   Felelősség

11.1.     Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okozott, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést rajta kívül álló, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítésként a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt meg kell téríteni.

11.2.     Amennyiben valamely teljesítés, részteljesítés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból késedelmet szenved, úgy az ebből eredő károkért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.

11.3.     A Megrendelő által emelésre átadott teher emelésre való alkalmatlansága, vagy annak emelésre való előkészítetlensége (pl. zsíros, koszos, szennyezett stb.) következményeként keletkezett károkért a Megrendelőt terheli a felelősség.

11.4.     A Vállalkozónak a Szerződés megszegésével, vagy a Szerződésen kívül okozott károkért a Megrendelővel szemben fennálló teljes felelőssége a Vállalkozó felelősségbiztosítása által káreseményenként fedezett összeghatárra korlátozódik. A Vállalkozó a közvetett károkért, termelés kiesésért semmiféle felelősséget nem vállal.

11.5.     A Megrendelő tulajdonát képező tárgyi eszköz Vállalkozónak felróható károsodása esetén a Vállalkozó kártérítési felelőssége az adott tárgyi eszköz könyv szerinti nettó értékéig terjed. A Vállalkozó nem köteles a károsodott használt tárgyi eszköz helyett új tárgyi eszközt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, vagy annak költségét megtéríteni.

11.6.     A Felek kijelentik, hogy a fenti felelősség-korlátozó rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a Vállalkozó a Megrendelő számára szolgáltatásait kedvezményes áron nyújtja.

 

12.   A Szerződés hatálya és megszűnése

12.1.     A Szerződés – amennyiben a felek másként nem rendelkeznek – a mindkét fél által történő cégszerű aláírás napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott, vagy határozatlan időtartamra szól.

12.2.     Ráutaló magatartással a Szerződés a Felek között nem jön létre.

12.3.     A határozatlan időtartamra kötött szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal 8 naptári napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő alatt a felek kötelesek a Szerződésen alapuló kötelezettségeiket változatlan feltételekkel teljesíteni.

12.4.     A teljesítés megkezdése előtt lemondott megrendelés esetén a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a továbbiakban nem köteles készenlétben tartani.

12.5.     A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek a Szerződés alapján fennálló követeléseiket egymással 8 naptári napon belül elszámolni.

 

13.   Szerződésszegés szabályai

13.1.     A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmulasztása, különös tekintettel a fizetési kötelezettség elmulasztására, beleértve az előlegfizetés illetve a pénzügyi biztosíték teljesítésének kötelezettségét is.

13.2.     Szerződésszegés esetén a Vállalkozó jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének teljesítését a Megrendelő teljesítéséig, vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani.

13.3.     A Vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, jogosult azt felmondani, ha a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, vagy az elmulasztott kötelezettség teljesítésére megfelelő póthatáridőt adott, és ez alatt Megrendelő a szerződésszegést nem szüntette meg, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot nem nyújtott.

13.4.     A Vállalkozó a szerződésszegés esetén gyakorolt felmondást írásban, annak okát(okait) megjelölve köteles Megrendelővel közölni.

13.5.     Amennyiben a nyújtott szolgáltatás részteljesítésekhez igazodik, a szerződésszegés jogkövetkezményei is a részteljesítésekhez igazodnak, kivéve, ha egyedi szerződésben azt kizárják a Felek.

13.6.     Az a fél, aki elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, vagy nyilatkozatok megtételét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségeit megfelelően teljesítse, szerződésszegést követ el. Az egyik Felet terhelő intézkedés, vagy nyilatkozat elmulasztása kizárja a másik fél olyan kötelezettségének megszegését, amelynek teljesítését az intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztása megakadályozza.

13.7.     Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a Szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

13.8.     A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettségét a) szándékosan, b) jelentős mértékben, c) írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, vagy d) elismert fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 8 naptárinapos póthatáridőn belül sem tesz eleget.

13.9.     A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettségét a) szándékosan, b) jelentős mértékben, c) írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi.

 

 

14.   Vis maior

14.1.     Amennyiben a Szerződés teljesítését elháríthatatlan külső ok akadályozza (pl. földrengés, árvíz, egyéb természeti katasztrófa, a felek érdekkörén kívül álló sztrájk, a közlekedés megbénítása, fegyveres felkelés stb.), arról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Vállalkozó nem felelős az elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező késedelemért.

14.2.     A munkát akadályozó időjárási körülmény nem minősül Vis Maiornak.

14.3.     Vis maior esetén Vállalkozónak vállalkozói díj nem jár, azonban tartós vis maior helyzet esetén jogosult levonulni a területről.

 

15.   Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

15.1.     A Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezi.

15.2.     Amennyiben a Vállalkozó bármely szellemi tulajdona a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni.

15.3.     A Vállalkozó szellemi tulajdonának bármilyen típusú felhasználásához a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

16.   Kapcsolattartó személyek

16.1.     A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek, illetve jogi képviselői és a Szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja.

16.2.     A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

16.3.     A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak írásban (levél, e-mail) történhet. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben kizárólag a Szerződést aláíró személyek, illetve a Vállalkozó mindenkor hatályos aláírási rendjében meghatározott személyek jogosultak nyilatkozni.

 

17.   Biztosítás

17.1.     Vállalkozó kijelenti, hogy 700,000,000,- HUF–os teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezik, amely fedezi a felelősségét Megrendelő épületeiben, ingatlanában, munkák környezetében lévő gépeiben okozott károkért.

17.2.     Nem terheli felelősség Vállalkozót, ha az alábbi körülmények bármelyike áll fenn:

-        Sérülést háborús körülmények, terrorizmus, elhasználódás, fokozatos értékromlás, korrózió, rozsda, szennyező anyag, légi vagy tengeri szállítás, a megrendelő tevékenysége, üzemzavar, vagy bármi olyan tevékenység okozott, amelyet Vállalkozó biztosítása nem fedez, vagy ki van belőle zárva,

-        Bármely tétel, bármely követelés meghaladja a 700.000.000 HUF / év, illetve a 150.000.000 HUF / kár összeget,

 

18.   Egyéb rendelkezések

18.1.     Megrendelő és Vállalkozó közötti kommunikáció hivatalos nyelve a magyar (szóban és írásban). Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett felmondások, felszólítások és észrevételek joghatályosan csak írásban alkalmazhatók. Felek kifejezetten elfogadottnak tekintik az elektronikus úton e-mail formájában történő kommunikációt.

18.2.     A Szerződés bármilyen módosítása és kiegészítése írásos formában a Szerződő felek egyetértésével lehetséges oly módon, hogy a Szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

18.3.     A Szerződés teljes körű vagy részleges engedményezése vagy átruházása csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A Szerződés hatálya a Felek jogutódaira is kiterjed.

18.4.     A Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rész nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezés helyébe lépő érvényes rendelkezés elfogadása érdekében.

18.5.     A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Az eljárás nyelve a magyar. Vállalkozó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Aktuális Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó honlapján megtekinthetők. Vállalkozó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

18.6.     Amennyiben Vállalkozó külön értesítést küld a Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi szerződésben megadott E-mail címre küld meg, az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

18.7.     A jelen ÁSZF-ben, vagy a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései, elsősorban a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály – az irányadóak. Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak az Vállalkozó írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

 

 

 

 

Mór, 2017.11.01.

 

 

Megakrán Nyrt.

 

 

NYOMTATHATÓ VERZIÓ LETÖLTÉSE

 

 

 

 

 

 

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.